• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest niedziela 29 listopada 2020, imieniny: Błażeja i Saturnina
 

Strona głowna »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZCHOWO o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo

dodano: 2020-11-20 13:25:36

Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wierzchowo uchwały Nr XXXIII/187/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany studium.

Przedmiotem sporządzenia studium jest obszar gminy Wierzchowo w granicach administracyjnych.   

       Informuję o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy  i składania wniosków i uwag do ww. dokumentów w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia

Wnioski i uwagi do ww. dokumentów mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo,
 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Wierzchowo;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: wierzchowo@wierzchowo.pl

Wnioski lub uwagi powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres składającego wniosek lub uwagę, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

       Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Wierzchowo.

 

Wójt Gminy Wierzchowo

Jan Szewczyk

Obowiązek informacyjny dla stron postępowania

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzchowo z siedzibą w Wierzchowie, ul. Długa 29. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pozostałe informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchowo bip.wierzchowo.pl w zakładce RODO lub poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Krzysztofem Pukaczewskim pukaczewski@hotmail.com .

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Wierzchowo danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679" przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.                                                            

 

 

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia