• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest piątek 21 stycznia 2022, imieniny: Agnieszki
 

Strona głowna »

Struktura organizacyjna urzędu

dodano: 2021-09-06 10:23:43

 

 

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

1. Kierownictwo Urzędu, w skład którego wchodzą:

- Wójt,
- Sekretarz,
- Skarbnik.

2. Referaty:

- Finansów i Budżetu (FB), w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) stanowisko ds. księgowości dochodów,
b) stanowiska ds. księgowości wydatków,
c) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat.

- Organizacyjny (OR), w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

d) stanowisko ds. techniczno-kancelaryjnych,
e) stanowisko ds. organizacyjnych i kadr,
f) stanowisko ds. rachuby płac,
g) stanowisko ds. obsługi rady,
h) informatyk.

- Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (OŚ), w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

i) Kierownik referatu,
j) stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

3. Samodzielne stanowiska pracy:

- Urząd Stanu Cywilnego (USC),
- stanowisko ds. społeczno-administracyjnych (SA),
- strażnik straży gminnej (SG),
- stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, drogownictwa i działalności gospodarczej (GK),
- stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (GN),
- stanowisko ds. infrastruktury społecznej (IS),
- stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy (FZ),

4. Pracownicy, o których mowa w ust. 2 i 3 przy znakowaniu akt sprawy stosują symbole przypisane do ich komórek organizacyjnych. Natomiast pracownicy referatów dodatkowo po znaku sprawy umieszczają symbol prowadzącego (tj. inicjały).

5. Pracownicy obsługi:

- palacz c.o., pracownik gospodarczy,
- sprzątaczka.

 

Wójtem Gminy jest - Jan Szewczyk
tel. 94 361 83 27
e-mail: wojt@wierzchowo.pl

Czytaj więcej

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 • reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem pracowników Urzędu w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi pracownikami w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.
 • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
 • kierowanie zarządzaniem kryzysowym oraz sprawami obronnymi w Gminie.

Sekretarzem gminy jest - Tomasz Suchoński
tel. 94 361 88 33
e-mail: wierzchowo@wierzchowo.pl

Czytaj więcej

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 • opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 • opracowywanie projektów zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy,
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie,
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu i poprawy stanu technicznego środków pracy,
 • sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
 • sprawowanie nadzoru nad załatwianiem skarg i wniosków oraz interpelacji i zapytań,
 • prowadzenie książki kontroli w Urzędzie,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem zbioru przepisów gminnych i przepisów ogólnie obowiązujących,
 • dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu,
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 • współdziałanie z radcą prawnym w zakresie sprawowania obsługi prawnej,
 • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Biuletynem Informacji Publicznej,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,
 • kierownictwo i nadzór nad referatem organizacyjnym oraz nad samodzielnymi stanowiskami pracy:
  • stanowisko ds. infrastruktury społecznej,
  • stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
  • pracownicy obsługi.

Skarbnikiem gminy jest - Marta Chłopek
tel. 94 361 88 42
e-mail: skarbnik@wierzchowo.pl

Czytaj więcej

Do zadań Skarbnika należy:

 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • przygotowywanie projektu budżetu gminy oraz realizacja budżetu,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 • przekazywanie pracownikom urzędu wytycznych i poleceń dotyczących opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego,
 • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, w tym dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prawidłowego sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
 • kontrola referatu finansów i budżetu oraz podległych jednostek pod względem prawidłowości gospodarowania finansami gminy,
 • kierownictwo i nadzór nad referatem budżetu i finansów.
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Referat finansów
Osoby odpowiedzialne:

Czytaj więcej

Do zadań referatu finansów i budżetu należy:

 • przygotowywanie projektu uchwały budżetowej gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia,
 • opracowywanie planu finansowego Urzędu oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej,
 • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
 • przygotowywanie zarządzeń Wójta Gminy dotyczących zmian w budżecie,
 • opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących pożyczek i kredytów długoletnich oraz zaciąganych zobowiązań,
 • przedkładanie Wójtowi Gminy projektów planów finansowych zakładów budżetowych i instytucji kultury do analizy i weryfikacji,
 • czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej w poszczególnych okresach wykonywania budżetu oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
 • okresowe analizowanie wykonania budżetu i opracowywanie materiałów w tym zakresie dla potrzeb Rady Gminy i Wójta Gminy,
 • współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie dotacji na zadania zlecone i własne gminy,
 • sporządzanie bilansów łącznych oraz bilansu jednostki samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz rocznego opisowego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych z realizacji budżetu,
 • prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy z uwzględnieniem rozrachunków z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
 • opracowywanie w części finansowej wniosków o udzielenie pożyczek i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • koordynowanie i regulowanie systemu rachunkowości Urzędu zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów,
 • obsługa finansowo – księgowa Urzędu wraz z prowadzeniem księgowości funduszy celowych,
 • prowadzenie księgowości mienia komunalnego oraz sporządzanie obowiązujących w tym zakresie sprawozdań
 • prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i wykonywania dochodów budżetowych oraz naliczanie i odprowadzanie przedpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczania podatku VAT.
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych w zakresie ustalenia wysokości zobowiązań pieniężnych, a także orzekania w sprawach ulg, umorzeń zobowiązań, odroczeń i rozłożenia na raty należności podatkowych i innych należności,
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej w granicach uprawnień,
 • załatwianie indywidualnych spraw z zakresu zobowiązań podatkowych, skarg, wniosków, wydawanie zaświadczeń,
 • prowadzenie księgowości podatkowej, rozliczanie sołtysów z zainkasowanej gotówki,
 • kontrola prawidłowości składanych deklaracji podatkowych osób prawnych i informacji podatkowych osób fizycznych,
 • zabezpieczanie hipoteczne należności gminy,
 • wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, oraz dokonywanie zmian w podatkach na podstawie składanych deklaracji, informacji oraz zawiadomień,
 • ewidencja księgowa podatków i współpraca z Urzędem Skarbowym w celu egzekucji zaległości podatkowych,
 • realizowanie powszechności opodatkowania poprzez dokonywania kontroli podatkowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących podatków będących dochodem gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • przygotowywanie projektów uchwał określających wysokość stawek podatkowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej podatków,
 • wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji

Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska.
Osoby odpowiedzialne:

Czytaj więcej

Do zadań Referatu ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska należy:

 • podejmowanie czynności mających na celu zapewnianie warunków objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych oraz zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
 • opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • opiniowanie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazywanie sposobu wykonania tej decyzji,
 • wspomaganie działań mających na celu tworzenie i aktualizację „Gminnego Programu Ochrony Środowiska” oraz raportów z jego wykonania,
 • przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 • wydawanie decyzji nakazujących osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • wydawanie decyzji, wstrzymującej użytkowanie instalacji prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska,
 • czynności związane z wdrażaniem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo” oraz eliminacją ze środowiska wyrobów zawierających azbest (w szczególności pokryć dachowych),
 • wspomaganie edukacji ekologicznej oraz działań informacyjnych i zapobiegawczych mających na celu ukształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz redukcję ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych,
 • współpraca z innymi jednostkami przy organizacji imprez związanych z ochroną środowiska,
 • wspieranie działań mających na celu wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii oraz nowych rozwiązań technologicznych,
 • dokonywanie analizy zgodności wniosków przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z przepisami prawa, przedstawianie stanowiska Radzie Gminy w formie projektu uchwały,
 • prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 • wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
 • wydawanie decyzji w zakresie wymierzania kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 • nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku, a w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku,
 • wydawanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie Gminy podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,
 • wydawanie decyzji, nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom,
 • zatwierdzanie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną,
 • współdziałanie ze Spółkami Wodnymi przy określaniu potrzeb konserwacji urządzeń melioracyjnych
 • udział w odbiorach robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracyjnych
 • wydawanie decyzji odbierających czasowo zwierzę właścicielowi lub opiekunowi znęcającemu się nad zwierzęciem,
 • wydawanie zezwoleń (cofanie zezwoleń) na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
 • zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
 • współdziałanie z organizacjami samorządu lekarsko-weterynaryjnego oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt,
 • przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń do organu Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,
 • wydawanie opinii w sprawie rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich,
 • współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny,
 • przyjmowanie zawiadomień w sprawie dostrzeżonych objawów chorób zwierząt żyjących wolno,
 • wydawanie opinii w sprawie dzierżawy obwodów łowieckich,
 • prowadzenie mediacji pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu, a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego dla polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania lub w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
 • wydawanie decyzji nakazujących wykonanie zabiegów ochronnych właścicielowi zdegradowanych z jego winy gruntów rolnych oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne,
 • wydawanie opinii w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów na cele rolnicze,
 • opracowywanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń na w/w uprawy
 • nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych, wydawanie nakazów zniszczenia upraw maku lub konopi włóknistych w przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw w sposób niezgodny z przepisami prawa,
 • przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów kwarantannowych,
 • współdziałanie w przeprowadzaniu wyborów do Izb Rolniczych oraz współpraca z Izbami Rolniczymi
 • udział w szacowaniu strat w uprawach rolnych znajdujących się na obszarach gdzie powstały szkody na wskutek suszy, gradobicia, wymarznięcia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, organizowanie pomocy dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi
 • przekazywanie sołtysom i mieszkańcom Gminy informacji otrzymanych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat pozyskiwania funduszy unijnych oraz terminów i tematów prowadzonych szkoleń,
 • współpraca z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa,
 • współpraca ze Strażą Gminną w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, udział w kontrolach, oględzinach i czynnościach sprawdzających w związku z zaistniałymi interwencjami i skargami mieszkańców,
 • opracowywanie projektów i przygotowanie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW)

Urząd Stanu Cywilnego.
Osoba odpowiedzialna: Anna Wielec
tel. 94 361 88 32
e-mail: usc@wierzchowo.pl

Czytaj więcej

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

 • rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 • sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
 • sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 • przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 • przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego,
 • organizowania uroczystości rodzinnych związanych z jubileuszem pożycia małżeńskiego,
 • przekazywania zmian dotyczących stanu cywilnego dla ewidencji ludności,
 • wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
 • wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową,

Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych.
Osoba odpowiedzialna: Anna Wielec
 tel. 94 361 88 32
e-mail: ewidencja@wierzchowo.pl

Czytaj więcej

Do zadań stanowiska ds. społeczno-administracyjnych należy:

 • prowadzenie ewidencji ludności,
 • przygotowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
 • przygotowanie i przeprowadzanie poboru do wojska,
 • udzielanie pomocy i informacji organom wojskowym, policji, sądom, prokuraturze z zastosowaniem ustaw o informacjach niejawnych i ochronie danych osobowych,
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami, referendami w zakresie przygotowywania spisów wyborców,
 • planowanie zadań obrony cywilnej,
 • tworzenie formacji obrony cywilnej,
 • prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,
 • prowadzenie spraw: akcji kurierskiej, nakładanie świadczeń na rzecz obrony, stałego dyżuru, odtwarzania ewidencji wojskowej.

Strażnik Straży Gminnej.
Osoba odpowiedzialna: Barbara Gadomska
tel. 94 361 88 48
e-mail: straz.gminna@wierzchowo.pl

Czytaj więcej

Do zakresu działania Strażnika Straży Gminnej należą zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Straży Gminnej w Wierzchowie oraz sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego.

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, drogownictwa i działalności gospodarczej.
Osoba odpowiedzialna: Darłak Justyna
 tel. 94 361 88 38
e-mail: planowanie@wierzchowo.pl

Czytaj więcej

Do zadań stanowiska ds. zagospodarowania przestrzennego, drogownictwa i działalności gospodarczej należy:

 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie opinii urbanistycznych,
 • wydawanie opinii dotyczących lokalizacji inwestycji,
 • udostępnianie do wglądu obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, udzielanie ustnych informacji o przeznaczeniu działek i możliwości ich zagospodarowania,
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
 • przyjmowanie i analiza wniosków w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także - weryfikacja ich spójności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy”,
 • przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • opiniowanie projektów podziałów działek pod względem ich zgodności z ustaleniami planu przestrzennego zagospodarowania Gminy,
 • współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie nadzoru urbanistyczno-architektonicznego,
 • organizowanie konserwacji i remontów oświetleń ulicznych, ewidencja punktów świetlnych,
 • rozliczanie opłat za energię elektryczną wykorzystaną do oświetlenia dróg na terenie Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wyrażanie zgody na wejścia w teren (gminne zasoby nieruchomości),
 • podejmowanie działań w celu pozyskania środków pomocowych z zewnątrz na realizację zadań gminy.

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Krawczak
tel. 94 361 88 36
e-mail:nieruchomosci@wierzchowo.pl

Czytaj więcej

Do zadań stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami należy:

 • tworzenie, gospodarowanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki,
 • zbywanie, zamiana, zrzeczenie się, oddawanie w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenie lub oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących zasób mienia gminnego, sporządzanie umów w tym zakresie,
 • ewidencjonowanie gminnego zasobu nieruchomości,
 • zapewnianie wyceny tych nieruchomości,
 • sporządzanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości lub oddawanie w wieczyste użytkowanie,
 • wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
 • zbywanie lokali na rzecz najemców i ustalanie na ich rzecz wspólnoty użytkowania wieczystego gruntów,
 • ustanawianie i wygaszanie służebności gruntowych i innych praw na nieruchomościach gminnych,
 • ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych oddanych w wieczyste użytkowanie,
 • wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
 • prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla gruntów stanowiących własność Gminy,
 • prowadzenie postępowania w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości, w celu ustalenia przebiegu ich granic poprzez położenie gruntów i linii granicznych,
 • ustalanie i wypłacanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na własność Gminy na podstawie decyzji o podziale nieruchomości,
 • wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem postępowania w sprawie scalania i wymiany gruntów,
 • przygotowywanie projektów statutów wspólnot gruntowych,
 • zbywanie, zamiana, przeznaczanie na cele publiczne wspólnot gruntowych,
 • organizowanie pracy komisji inwentaryzacyjnych mienia gminnego do celów komunalizacji,
 • nabywanie nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie art. 28 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • współpraca z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych,
 • prowadzenie rejestru najemców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób Gminy,
 • utrzymywanie budynków i mieszkań na poziomie umożliwiającym zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, organizowanie bieżącego przeglądu technicznego lokali, ustalanie niezbędnych prac remontowych,
 • sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • organizowanie przetargów na wynajem lokali użytkowych,
 • przyjmowanie podań od osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, kompletowanie niezbędnych dokumentów,
 • koordynowanie spraw związanych z ustaleniem i stosowaniem czynszu za lokale mieszkalne,
 • opracowywanie propozycji do budżetu Gminy w zakresie zadań lokalowego zasobu Gminy,
 • opracowywanie projektów zasad gospodarowania lokalowym zasobem Gminy,
 • opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 • prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących okresu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym.

Referat organizacyjny
Osoby odpowiedzialne:

Czytaj więcej

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

 • zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu,
 • zapewnienie obsługi Rady Gmin, a w szczególności:
  • podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady Gminy sprawne kierowanie pracą Rady,
  • wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami Rady i posiedzeniami Komisji,
  • przekazywanie radnym materiałów informacyjnych poddawanych pod obrady Rady i Komisji,
  • obsługa organizacyjna i kancelaryjna posiedzeń Rady i Komisji,
  • opracowywanie, przy współudziale Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji, planów pracy oraz udzielanie pomocy w ich realizacji,
  • udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu mandatu radnego,
  • prowadzenie rejestru uchwał, wniosków Komisji i radnych,
  • prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego
  • wdrażanie uchwał Rady Gminy, przygotowanie informacji z realizacji uchwał i wniosków podjętych na Sesjach Rady Gminy oraz nadzór nad ich realizacją,
  • ogłaszanie poprzez obwieszczenia treści podejmowanych uchwał,
  • przygotowywanie i organizowanie korespondencji zewnętrznej Rady,
  • wykonywanie czynności w zakresie archiwizowania dokumentów Rady,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy dokumentacji kadrowej związanej z czynnościami z zakresu prawa pracy pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy,
 • naliczanie wynagrodzeń pracownikom Urzędu i pracownikom interwencyjnym,
 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników w ramach stosunku pracy osób fizycznych, z którymi Urząd zawiera umowy cywilno prawne,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu wynagrodzeń odnośnie:
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • składek ZUS,
  • składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizowanie prac interwencyjnych, publicznych dla osób bezrobotnych z terenu Gminy oraz organizowanie kontroli realizacji pracy wykonywanej przez bezrobotnych, współpraca w tym zakresie z sołtysami,
 • organizowanie badań profilaktycznych pracowników szczególnie badań lekarskich wstępnych i okresowych
 • prowadzenie archiwum zakładowego oraz nadzorowanie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • organizowanie załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,
 • zapewnienie prawidłowej obsługi mieszkańców przez Urząd,
 • wykonywanie wyznaczonych zadań z zakresu wyborów, referendów,
 • organizowanie i prowadzenie działalności socjalno-bytowej dla pracowników urzędu i ich rodzin oraz emerytów i rencistów,
 • prowadzenie sekretariatu urzędu i dziennika korespondencji urzędowej,
 • wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zapewnieniem należytego stanu technicznego sprzętu, maszyn i urządzeń oraz zakupem materiałów biurowych, środków czystości, prowadzenie magazynu materiałowego, ubezpieczenia, ewidencji i nadzoru majątku urzędu,
 • zapewnienie czystości i porządku w pomieszczeniach urzędu, zapewnienie należytego funkcjonowania urządzeń, instalacji oraz bieżąca konserwacja.
 • prenumerata wydawnictw naukowych, dzienników i czasopism,
 • rejestr pieczątek, zamawianie pieczęci a także dokonywanie likwidacji nieaktualnych i zużytych,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy , a w szczególności:
  • organizowania ochrony informacji niejawnych prowadzenie kancelarii tajnej bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne,
  • klasyfikowania informacji niejawnych,
  • udostępniania informacji niejawnych, egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
  • realizowanie zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, podlegającego bezpośrednio Wójtowi. Zakres zadań Pełnomocnika obejmuje:
  • zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
  • prowadzanie postępowania sprawdzającego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy określonych w ?Wykazie osób mających dostęp do informacji niejawnych?
  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych
  • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych
  • zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji
  • okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
  • opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • obsługa samorządu mieszkańców, a w szczególności:
  • prowadzenie zbiorów protokołów zebrań wiejskich i rad sołeckich, a także rejestru uchwał tych organów,
  • informowanie Wójta o treści projektów uchwal i podjętych uchwałach
  • ustalanie harmonogramu zebrań wiejskich oraz zapewnianie udziału w nich przedstawicieli organów, zgodnie z tematyką zebrania,
  • współpraca z sołtysami wsi, organizowanie pomocy w zakresie realizacji statutowych zadań,
  • aktualizowanie statutów sołectw, przedkładanie Wójtowi projektu zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • organizowanie konsultacji społecznych zarządzonych przez Radę oraz wykonywanie czynności związanych z kompetencjami Rady dotyczącymi przeprowadzania referendów,
 • prowadzenie spraw związanych z informatyzacją urzędu, w szczególności:
 • sporządzenie strony internetowej Gminy i wprowadzanie bieżącej informacji z działalności Gminy, umieszczanie ogłoszeń, obwieszczeń itp.
 • systematyczne wprowadzanie danych do BIP według obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 • nadzór nad przeglądami i konserwacjami systemów służących do przetwarzania danych osobowych, systemem komunikacji w sieci komputerowej,
 • nadzór nad naprawami konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych,
 • prowadzenie ewidencji urządzeń oraz programów komputerowych,
 • prowadzenie analizy w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w komputery
 • wykonywanie czynności związanych ze sprawdzaniem systemu pod kątem obecności wirusów komputerowych,
 • nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu,
 • współdziałanie przy opracowywaniu i monitorowaniu zabezpieczeń zbiorów danych osobowych,
 • podejmowanie natychmiastowych działań zabezpieczających stan systemu informatycznego w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zabezpieczeń systemu informatycznego lub informacji o zmianach działania programu lub urządzeń wskazujących na naruszenie bezpieczeństwa danych,
 • bieżąca analiza ofert rynku programów komputerowych dla samorządu gminnego pod kątem przydatności ich dla pracy merytorycznej Urzędu Gminy,
 • świadczenie pomocy merytorycznej pracownikom Urzędu Gminy w zakresie wprowadzania nowych programów komputerowych, bieżącego ich funkcjonowania oraz stałej aktualizacji dostosowując do aktualnych wymagań.
 • prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,

Stanowisko ds. infrastruktury społecznej
Osoba odpowiedzialna: Zyguła Joanna
tel: 94 361 88 37
e-mail: oswiata@wierzchowo.pl

Czytaj więcej

Do stanowiska ds. infrastruktury społecznej należy:

 • prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy z zakresu oświaty i ochrony zdrowia, a w szczególności dotyczących:
  • tworzenia, prowadzenia i likwidacji szkół, przedszkoli i jednostek opieki zdrowotnej,
  • koordynacji transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół,
  • ustalania, w porozumieniu z kuratorem oświaty, planu sieci szkół i przedszkoli oraz granic ich obwodów,
  • prowadzenia spraw dotyczących pozyskiwania środków na działalność przedszkoli, szkół i jednostek opieki zdrowotnej,
  • organizowania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola,
  • współpracy z nadzorem pedagogicznym, radami pedagogicznymi i podmiotami zapewniającymi podstawową opiekę medyczną na terenie gminy,
  • współpracy z branżowymi związkami zawodowymi szkół.
 • prowadzenie spraw z zakresu lokalnego rynku pracy, a w szczególności dotyczących:
  • badania poziomu stanu bezrobocia i zatrudnienia w gminie,
  • współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie udzielania informacji,
  • analizy przyczyn wzrostu stanu bezrobocia lub jego spadku,
  • analizy nakładów przeznaczonych na walkę z bezrobociem,
  • analizy możliwości tworzenia nowych miejsc pracy,

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
Osoba odpowiedzialna: Renata Borowczyk
tel: 94 361 88 46
e-mail: promocja@wierzchowo.pl

Czytaj więcej

Do zadań stanowiska ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy należy:

 • inicjowanie, planowanie, koordynowanie, monitorowanie i rozliczanie przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej oraz poza budżetowych źródeł finansowania ? przygotowywanie wniosków w tym zakresie,
 • sporządzanie bieżących informacji dotyczących możliwości pozyskania przez Gminę dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji,
 • sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków pomocowych,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej, współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Wierzchowo,
 • współpraca z Urzędem Marszałkowskim i innymi podmiotami w zakresie przygotowania projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych, koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów w ramach funduszy strukturalnych oraz programów pomocowych.
 • promocja gminy w szczególności:
  • opracowywanie, aktualizowanie i promowanie oferty gospodarczej i turystycznej gminy,
  • inicjowanie i współuczestnictwo w organizacji wystaw, targów i giełd,
  • koordynacja spraw związanych ze współpracą z zagranicą,
  • współdziałanie z instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną i sportową,
  • udział w imprezach organizowanych na terenie gminy, prowadzenie kroniki gminnej oraz innych opracowań o gminie,
  • bieżące aktualizowanie strony internetowej Gminy Wierzchowo.
 • realizacja zadań przypisanych do realizacji wójtowi gminy, a wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Mazurkiewicz - Nowak
  tel: 514 220 882
e-mail: wierzchowo@wierzchowo.pl

Czytaj więcej

Do zakresu działania Strażnika Straży Gminnej należą zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Straży Gminnej w Wierzchowie oraz sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego.

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia