• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest poniedzialek 06 grudnia 2021, imieniny: Mikołaja i Emiliana
 

Strona głowna »

Gminne jednostki organizacyjne

dodano: 2020-11-10 08:25:49

Jednostki Budżetowe

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

ul. Długa 26a
78-530 Wierzchowo
tel. 94 361 82 17
www.spwierzchowo.edupage.org

Zespół Szkół w Świerczynie

78-531 Świerczyna 85
tel. 94 361 86 27
www.zsswierczyna.za.pl

Przedszkole w Wierzchowie

ul. Długa 32/13
78-530 Wierzchowo
tel. 94 361 84 03

Czytaj więcej

Przedszkole rozpoczęło działalność w 1971 roku jako placówka jednooddziałowa przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Żabinie. Pierwszym dyrektorem przedszkola była Grażyna Hermanowicz (1971-1974). W następnych latach funkcje dyrektora placówki pełniły: Halina Juszczak (1974-1975), Irena Rusakowicz (1975-1995), Genowefa Rosochowata (1995- 2006).

Do 1981 roku przedszkole miało swoją siedzibę w Żabinie. W październiku 1981 roku przedszkole zostało przeniesione do nowo wybudowanego bloku przy ul. Świerczewskiego 32 (obecna nazwa Długa) w Wierzchowie i otrzymało nazwę Przedszkole PGR Nr 2. Od początku istnienia w placówce funkcjonował jeden oddział, do którego uczęszczały dzieci w wieku od 3 do 6 lat. We wrześniu 1983 roku utworzono drugi oddział dla dzieci sześcioletnich.

W 1991 roku Państwowe Gospodarstwo Rolne w Żabinie przekazało przedszkole Gminie Wierzchowo i placówka otrzymała nazwę Przedszkole Nr 2. Lata 1991-1995 charakteryzowały się licznymi przekształceniami w funkcjonowaniu przedszkoli w Wierzchowie: redukowano ilość oddziałów, zmieniano sposób zarządzania. Od 1 września 1994 roku obowiązki dyrektora Przedszkola NR 1 i Przedszkola Nr 2 pełniła Irena Rusakowicz. Uchwałą Rady Gminy Wierzchowo z dnia 28.04.1995 roku wprowadzono zmiany organizacyjne, w wyniku których na bazie Przedszkola Nr 2 z dniem 1.09.1995 roku utworzono przedszkole o nazwie PRZEDSZKOLE W WIERZCHOWIE z dwoma oddziałami: pięciogodzinnym i dziewięciogodzinnym.

We wrześniu 2001 roku przedszkole przejęło oddział przedszkolny dotychczas funkcjonujący w Szkole Podstawowej w Wierzchowie. Obecnie w przedszkolu funkcjonują 3 oddziały: jeden oddział dziewięciogodzinny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat i dwa oddziały pięciogodzinne dla dzieci sześcioletnich. Liczba dzieci w każdym roku szkolnym waha się w granicach 70.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym.

Przedszkole zapewnia opiekę , wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

 1. Wspomaganiu indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
 2. Udzielaniu pomocy psychologiczno ? pedagogicznej.
 3. Umożliwianiu dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej.
 4. Sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.
 5. Współdziałaniu z rodzicami i opiekunami wychowanków.

KADRA PEDAGOGICZNA

 • Marzanna Piskorz ? dyrektor
 • Jadwiga Stęperska
 • Alicja Jung
 • Krystyna Łoś
 • Marzena Czepkowska ? katechetka

PRACOWNICY OBSŁUGI

 • Grażyna Gucia
 • Krystyna Tworek
 • Agnieszka Rębelińska
 • Stanisława Śliwa

REALIZOWANE PROGRAMY EDUKACYJNE

 • Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 • Program wychowania przedszkolnego "Moje Przedszkole" Czesława Cypriańskiego, Malgorzaty Kwaśniewskiej
 • Program profilaktyczny "Bezpieczny Przedszkolak - Nie daj szansy AIDS"
 • Przedszkolny program zapobiegania agresji
 • Program pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Program wychowawczy "Mała ojczyzna"

BAZA PRZEDSZKOLA

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • 5 sal zajęć dla poszczególnych oddziałów,
 • szatnię dla dzieci i personelu
 • kuchnię,
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z przedszkolnego placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA

Przedszkole podejmuje działania na rzecz promocji i rozwoju placówki, organizując i biorąc udział w konkursach przedszkolnych i ogólnopolskich np. konkurs Dzień Zdrowia Dziecka, Tu lubię być, Pomorski zwierzyniec, Radiowa pisanka ? organizowany przez Radio Koszalin, palmy wielkanocne, powiatowe prezentacje artystyczne przedszkolaków ? SAP-cio za co otrzymuje dyplomy i nagrody. Przedszkole tradycyjnie od kilku lat aktywnie uczestniczy w akcji Góra Grosza, Sprzątanie Świata, Dni Ziemi, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

W ramach realizacji edukacji regionalnej dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności taneczno ?wokalnych podczas imprez i uroczystości przedszkolnych oraz gminnych np. majówka, dożynki, obchody 11 Listopada Święta Niepodległości, festyny rodzinne, jasełka, wigilia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie

ul. Parkowa 5a
78-530 Wierzchowo
tel. 94 361 83 76
e-mail: gopswie@op.pl

Czytaj więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie utworzony został na mocy Uchwały nr XII/45/90 z dnia 6 kwietnia 1990r. Gminnej Rady Narodowej w Wierzchowie.

Podstawą działania ośrodka są:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 z poz. 593 z późn. zmianami);
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 zóźn. Zmianami);
 • ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późn. zmianami);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami);
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zmianami);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami);
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493 z późn. zmianami);
 • uchwała Nr XII/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Wierzchowie z dnia 6 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od sierpnia 2000 roku ośrodek znajduje się w Wierzchowie przy ulicy Parkowa 5a. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie jest Piotr Paszkiewicz, w ośrodku zatrudnionych jest 10 osób.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym GOPS w Wierzchowie wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

 1. Kierownik Ośrodka i podległe bezpośrednio:
  1. Sekcja Pracy Socjalnej,
  2. Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej,
  3. Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Zaliczki Alimentacyjnej oraz Dodatków Mieszkaniowych,
  4. Sekcja Gospodarcza,
 2. Główny Księgowy Ośrodka i podległa bezpośrednio:
  1. Sekcja Obsługi Kasowej oraz ds. Kancelaryjno ? Biurowych.

Statutowymi zadaniami ośrodka w szczególności są:

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń;
 • praca socjalna;
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej swoimi działaniami obejmuje teren całej Gminy Wierzchowo tj.: Garbowo, Nowe Laski, Osiek Drawski, Otrzep, Sośnica, Świerczyna, Wielboki, Wierzchowo, Żabin, Żabinek, Bonin, Radomyśl, Danowice, Dębniewice, Knowie, Króle.

Zakłady Budżetowe

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Szkolna 6
78-530 Wierzchowo
tel. 94 361 83 03

Czytaj więcej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie powołany Uchwałą Nr XXV/107/96 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 sierpnia 1996r, rozpoczął działalność jako zakład budżetowy 1 października 1996r. Podstawę prawną działania Zakładu, przedmiot jego działalności, źródła przychodów, przeznaczenie dochodów określa STATUT.

GZGK prowadzi działalność w oparciu o majątek po zlikwidowanym Międzygminnym Związku Komunalnym Województwa Koszalińskiego. Przedmiotem działania GZGK jest świadczenie usług komunalnych należących do zadań gminy, a w szczególności:

 • zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie dostaw wody, odbioru i oczyszczania ścieków,
 • zaspokajania potrzeb ludności w usługi polegające na utrzymaniu czystości i estetyki oraz robót remontowo-budowlanych,
 • obsługa robot publicznych i prac interwencyjnych,
 • przedkładanie propozycji w zakresie programowania i koordynacji: zaopatrzenia ludności w wodę, odbiór ścieków i oczyszczanie, gospodarki budynkami, oczyszczania gminy.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie eksploatuje sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy.

Zakład zabezpiecza mieszkańcom dostawę wody poprzez sieci wodociągowe o łącznej długości ok.42 km. Z sieci wodociągowej korzysta ok. 4 500 mieszkańców, a także jednostki gospodarcze, budynki użyteczności publicznej, obiekty sportowe. Dostarczana woda rozliczana jest w miesięcznych okresach wg wskazań urz.wodomierzowych lub norm zużycia wody oraz zatwierdzonej w taryfach rocznych ceny 1m3 pobranej wody.

Sieć kanalizacyjna funkcjonuje w 5 miejscowościach gminy (Wierzchowo, Osiek Drawski, Żabinek, Żeńsko, Żabin). Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej eksploatuje mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Wierzchowie, do której odprowadzane są ścieki z tych miejscowości.

Za oczyszczenie ścieków mieszkańcy ponoszą odpłatność wg zatwierdzonej w taryfach ceny za 1m3. Stan zatrudnienia w Zakładzie utrzymuje się od kilku lat na stałym poziomie i wynosi 13 osób. Dyrektorem Zakładu jest Pan Tomasz Kubicki.

Inne jednostki organizacyjne

Biblioteka Publiczna w Wierzchowie

ul. Długa 29
78-530 Wierzchowo
tel. 94 361 85 93 filia w Świerczynie tel. 94 361 86 83
www.bibliotekawierzchowo.za.pl

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Parkowa 7
78-530 Wierzchowo
tel. 94 343 34 51
email: kultura.goksit@wp.pl

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia