Logo Gminy Wierzchowo

LXII Sesja Rady Gminy Wierzchowo

Ocena 0/5

 

Wierzchowo, 2023-11-22

 
LXII sesja Rady Gminy Wierzchowo
 

 

Na podstawie §22 ust. 6 uchwały Nr XLIX/275/2018 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzchowo(Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r. poz.4601) podaje się do publicznej wiadomości, że LXII sesja Rady Gminy Wierzchowo VIII kadencji odbędzie się w dniu                  30 listopada 2023r. (czwartek) o godz. 1200 w sali narad w Urzędzie Gminy Wierzchowo, II piętro, pokój nr 25.

 

 

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przedstawienie porządku obrad Sesji.

3.     Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Gminy Wierzchowo.

4.     Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

5.     Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Wierzchowo z prac w okresie międzysesyjnym.

6.     Interpelacje i zapytania Radnych.

7.     Trybuna obywatelska.

8.     Podjęcie uchwał: 

8.1.         uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2023 rok – druk 383;

8.2.         uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2023 – 2032– druk 384;

8.3.         uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026– druk 385;

8.4.         uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług– druk 386;

8.5.         uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym pięć godzin dziennie oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonych przez Gminę Wierzchowo przedszkolach publicznych– druk 387;

8.6.         uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024– druk 388;

8.7.         uchwała w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchowo” – druk 389;

8.8.         uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Wierzchowo– druk 390;

8.9.         uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radomyśl– druk 391;

8.10.    uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żeńsko– druk 392;

8.11.    uchwała w sprawie wydzierżawienia na okres 30 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo– druk 393;

8.12.    uchwała w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo– druk 394;

8.13.    uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028– druk 395;

8.14.    uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028– druk 396.

9.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.                       Komunikaty i sprawy różne.

11.                       Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

                                                                           PRZEWODICZĄCY RADY

 

                                                                                     Marek Mikulec

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że możliwość śledzenia transmisji na żywo z sesji Rady Gminy Wierzchowo znajdziecie Państwo pod tym linkiem: https://wierzchowo.sesjaradygminy.pl/Guest/Stream

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności