Logo Gminy Wierzchowo
Powróć do: Dla Mieszkańca

Kultura

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki

Animatorem kultury na terenie gminy Wierzchowo jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki, zwany dalej "GOKSiT". Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

Do zadań GOKSiTu należy m.in.:

 • edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę (sekcja artystyczna),
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 • stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,(zespół śpiewaczy „Sami Swoi” z Żabinka oraz „Małolaty” ze Świerczyny, zespół taneczny ‘Step Up” oraz „Kropelki”, czarny teatr „Świerszcze”),
 • organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, przeglądów, festiwali, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
 • koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 • nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej,
 • prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą zwłaszcza z gminami partnerskimi (Gmina Henstedt-Ulzburg)
 • propagowanie aktywnego wypoczynku
 • stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportowych, organizacji sekcji sportowych,
 • współpracowanie z działającymi na terenie gminy klubami sportowymi (np.: „Kolejarz”, „Drzewiarz”, Wierzchowska Szkółka Unihokeja, Uczniowski Klub Sportowy „Lider”)

Do zadań Ośrodka należy również współpraca z organizacjami społecznymi z terenu gminy, takimi jak:

 • Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej,
 • Klub Honorowych Dawców Krwi,
 • Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

GOKSiT jest również członkiem Zachodniopomorskiego Forum Kultury.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie

czynny jest pięć dni w tygodniu od godz. 8.00 do godz.16.00

Adres siedziby: ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo

telefon kontaktowy: 94 343 34 51

e-mail: kultura.goksit@wp.pl.