Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
pochmurno
17°C
Powróć do: Dla Mieszkańca

Daromowa pomoc prawna dla mieszkańców

ZASADY I ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO / NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

Kto może skorzystać?

 • Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja.
 • Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis. 

WAŻNE !!!

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby uprawnione, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem, przed uzyskaniem porady prawnej, muszą przesłać do Starostwa, w formie papierowej (Starostwo Powiatowe,
Pl. E. Orzeszkowej 3, 78- 500 Drawsko Pomorskie ) lub elektronicznej (
m.katuszonek@powiatdrawski.pl ) oświadczenie wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających, informacji o dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość oraz danych kontaktowych, celem umówienia terminu udzielenia porady.

Rejestracja?

Pod numerem telefonu  94 36 30 778 (w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.00 do 15.00, czwartek od godz. 7.00 do 16.00, piątek od godz. 7.00 do 14.00) lub bezpośrednio w pokoju nr 216 (II piętro) w Starostwie Powiatowym Pl. E. Orzeszkowej 3 w Drawsku Pomorskim.

Co musisz przygotować?

 • dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) -w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
 • dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie;
 • dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji są całkowicie bezpłatne. System nieodpłatnego poradnictwa jest finansowany przez państwo.

Nieodpłatna pomoc prawna

Osoba udzielająca pomocy prawnej w zależności od potrzeby:

 • poinformuje osobę uprawnioną o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących  uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskaże rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego,
 • sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Poradnictwo obywatelskie to metoda pracy z osobami z problemami, często w kryzysowych sytuacjach, metoda świadomie wykorzystująca mechanizm koprodukcji usług. Mieści się ona w ramach szeroko rozumianej pracy socjalnej, której celem jest nabywanie lub odzyskiwanie samodzielności życiowej. Umiejętność rozwiązywania prawnych problemów to jeden
z kluczowych elementów takiej samodzielności. Tu leży zasadnicza różnica między metodą pracy stosowaną w poradnictwie obywatelskim a pomocą prawną, w której to specjalista decyduje o wyborze najskuteczniejszego rozwiązania problemu prawnego, wyręczając tym samym obywatela.

Mediacja

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, ze stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba przeprowadzająca mediację w zależności od potrzeby:

 • poinformuje osobę uprawnioną o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzi mediację;
 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Opinia

Po udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prawnik/doradca/ przekazuje osobie uprawnionej Część B karty pomocy, celem wyrażenia opinii o udzielonej pomocy prawnej.

Przed przekazaniem Części B karty pomocy osobie uprawnionej, prawnik/doradca wypełnia dane zawarte w pkt 1 Karty. Wypełnienie Części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie Części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną Część B karty pomocy w urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy prawnej. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy nie ma dostępu do zawartości tej urny.

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO POZA PUNKTEM LUB ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, informuję, iż osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu 94 36 30 778 lub na adresem poczty elektronicznej (m.katuszonek@powiatdrawski.pl) lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie (Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78- 500 Drawsko Pomorskie).

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie są czynne w soboty, niedziele i święta.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

 

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

 

Nieodpłatna Mediacja

lokal dogodny dla

osób na wózkach

inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

1

Punkt Radców Prawnych

Drawsko Pomorskie

budynek Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,
Plac Elizy Orzeszkowej 3

 (pokój nr 204 – II piętro)

Poniedziałek
godz. 7:30-11:30

godz. 8:00-12:00

godz. 8:30-12:30

godz. 9:00-13:00

(Radcy Prawni, Adwokaci)

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

TAK

 

 

Zapisy na wizytę:

 pod nr  94 36 30 778

(w godzinach pracy urzędu)

lub osobiście w Starostwie Powiatowym
Pl. E. Orzeszkowej 3 w Drawsku Pomorskim w pokoju nr 216  (II piętro)

email: m.katuszonek@powiatdrawski.pl

 

 

 

www.bip.powiatdrawski.pl
(w zakłada Nieodpłatna Pomoc Prawna – przyjęcia interesantów)

 

http://www.powiatdrawski.pl/

 

Wtorek 
godz. 7:30-11:30

Nieodpłatna Pomoc Prawna

w tym

Nieodpłatna Mediacja

2

Punkt Adwokatów

Środa
godz. 9:00-13:00

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Czwartek

 godz. 8:00-12:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna

w tym

Nieodpłatna Mediacja

Piątek

godz. 7:30-11:30

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

3

Punkt prowadzony przez Fundację Togatu Pro Bono z Olsztyna

Czaplinek

budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Wałecka 57

Poniedziałek

godz. 14:00-18:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

TAK

 

 

Zapisy na wizytę:

 pod nr  94 36 30 778

(w godzinach pracy urzędu)

lub osobiście w Starostwie Powiatowym
Pl. E. Orzeszkowej 3 w Drawsku Pomorskim w pokoju nr 216  (II piętro)

email: m.katuszonek@powiatdrawski.pl

 

www.bip.powiatdrawski.pl
(w zakłada Nieodpłatna Pomoc Prawna – przyjęcia interesantów)

 

http://www.powiatdrawski.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek 
godz. 12:00-16:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna w tym

Nieodpłatna Mediacja

Środa
godz. 14:00-18:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Piątek

godz. 8:00-12:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

1

Punkt prowadzony przez Fundację Togatu Pro Bono z Olsztyna

Czaplinek

budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Wałecka 57

Czwartek

w godz. 14:00-18:00

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

w tym

Nieodpłatna Mediacja

TAK

 

Zapisy na wizytę:

 pod nr  94 36 30 778

(w godzinach pracy urzędu)

lub osobiście w Starostwie Powiatowym
Pl. E. Orzeszkowej 3 w Drawsku Pomorskim w pokoju nr 216  (II piętro)

email: m.katuszonek@powiatdrawski.pl

 

www.bip.powiatdrawski.pl
(w zakłada Nieodpłatna Pomoc Prawna – przyjęcia interesantów)

 

http://www.powiatdrawski.pl/

 

 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Drawskiego, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,  sporządza i aktualizuje starosta.

Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4  oraz art. 11 ust. 10 ustawy (udzielający porad informuje osobę uprawnioną o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa gdy jego problem ma charakter złożony). 

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną znajduje się na stronie internetowej bip.powiatdrawski.pl ( zakładka nieodpłatna pomoc prawna/informacje) oraz www.powiatdrawski.pl (zakładka nieodpłatna pomoc prawna)

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

KRYTERIA DOSTĘPU

TELEFON odpłatność połączeń

WWW

e-mail

PRAWO KONSUMENCKIE

1

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Prawa konsumentów

plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

 

poniedziałek – piątek
 w godz. 8:15-16:15

 

Konsumenci

Centrala:
tel. 22 55 60 800

www.uokik.gov.pl

porady@dlakonsumentow.pl

2

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

 

Prawa konsumentów

ul. Marcina Kasprzaka 49

01-234 Warszawa

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 do 18:00

 

Konsumenci

Infolinia

  801 440 220

           800 889 866

www.konsumenci.org

sekretariat@konsumenci.org

3

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich w Europie

Celem Sieci jest zapewnianie konsumentom informacji o ich prawach związanych z dokonywanymi przez nich zakupami transgranicznymi towarów i usług, doradzanie im w przypadku problemów, wspomaganie ich w rozpatrywaniu reklamacji tak, aby w pełni umożliwić im korzystanie, z rynku wewnętrznego

Europejskie Centrum Konsumentów

poniedziałek – piątek 10:00 - 14:00

Konsumenci

22 55 60 118

eccnetpl@ec.europa.eu

 

https://konsument.gov.pl

 

4

 

 

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

 

Prawa konsumentów

Plac Elizy Orzeszkowej 3,

78- 500 Drawsko Pomorskie

poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.00 do 15.00
czwartek od godz. 7.00 do 16.00, piątek od godz. 7.00 do 14.00

Konsumenci z powiatu drawskiego

 

 

 

tel. 94 3630177

 

 

rzecznik@powiatdrawski.pl

SOCJALNE, RODZINNE, PEDAGOGICZNE, PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne

-w ramach interwencji kryzysowej

-z zakresu praw dziecka

- w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- z zakresu ubezpieczeń społecznych


ul. Józefa Piłsudskiego 20

78-500 Drawsko Pomorskie

 

 

 

 

poniedziałek – piątek

 w godz. 7:00 -15:00

 

 

 

 

 

 

 

mieszkańcy powiatu drawskiego

 

 

tel. 94 363 37 62; tel/fax. 94 363 60 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pcprdrawsko@wp.pl

www.facebook.com/PowiatoweCentrumPomocyRodziniewDrawskuPomorskim/?modal=admin_todo_tour

http://bip.pcpr.powiatdrawski.pl/

 

pcprdrawsko@wp.pl

6

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności , wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

ul .B. Chrobrego 7

78-500 Drawsko Pomorskie

 

 

poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.00 do 15.00
czwartek od godz. 7.00 do 16.00, piątek od godz. 7.00 do 14.00

osoby niepełnosprawne

 

791 980 889

 

pzoondrawsko@wp.pl

 

7

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne z zakresu pomocy społecznej

Darskowo 7;

78-520 Złocieniec

poniedziałek – piątek
 w godz. 7:00-15:00

 

dla mieszkańców DPS i członków ich rodzin

94 3671656

dpsdarskowo@wp.pl

 

8

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Drawsku Pomorskim

Socjalizacyjna, interwencyjna,

ul. Połczyńska 9

78-500 Drawsko Pomorskie

 

Poniedziałek - niedziela

Czynna całą dobę

dzieci i młodzież pozbawiona częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej 

telefon/fax: 
 (94) 341-06-41

wpowdrawsko@wp.pl

 

9

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Drawsku Pomorskim

Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna,

doradztwo edukacyjno – zawodowe  dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz dla ich rodziców

ul. Józefa Piłsudskiego 20

78-500 Drawsko Pomorskie

 

 

 

 

 

Punkt zamiejscowy w Czaplinku, ul. Wałecka 57

poniedziałek – piątek
w godz. 7:00 – 15:00

 

pomoc dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz dla ich rodziców

576 658 768, 576 658 764

 

 

 

 

 

 

 576 658 768

ppp.drawsko@poczta.onet.pl

www.poradnia.drawsko.pl

10

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

ul. Obrońców Westerplatte 11

78-500 Drawsko Pomorskie

 

poniedziałki w godz. 08:00 – 20:00,

wtorki w godz. 08:00 – 20:00,

środy w godz. 08:00 – 18:00,

czwartki w godz. 08:00 – 20:00,

piątki w godz. 08:00 – 20:00.

dla osób  będących w kryzysie

psychicznym

 

Rejestracja telefoniczna
509 036 641,
94 314 11 83

(od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00)

https://www.szpitalkansk.pl/poradnia-zdrowia-psychicznego/

11

Regionalne Pogotowie Kryzysowe

konflikty rodzinne

- przemoc domowa

- agresja

- przemoc seksualna

- samobójstwa

 

ul. Obr. Westerplatte 11 (obok czołgów)

78-500 Drawsko Pomorskie

 

poniedziałki w godz. 08:00 – 20:00,

wtorki w godz. 08:00 – 20:00,

środy w godz. 08:00 – 18:00,

czwartki w godz. 08:00 – 20:00,

piątki w godz. 08:00 – 20:00.

mieszkańcy powiatu

94 363 37 62

 

 733 100 663

 

rckdrawskopom@wp.pl

 

12

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

 

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

 

dla osób  będących w kryzysie

psychicznym

 

800 70 2222

bezpłatna infolinia

www.liniawsparcia.pl

 

porady@liniawsparcia.pl

 

13

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

 

Wsparcie, pomoc psychologiczna

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

poniedziałek – sobota
w godz. 8:00–22:00

niedziela i święta

w godz. 8:00–16:00

 

dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

800 120 002

 

Bezpłatna infolinia

www.niebieskalinia.info

 

biuro@niebieskalinia

 

14

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

Poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne dla osób i rodzin z problemem uzależnień, przemocy w rodzinie. Poradnictwo psychologiczne dla rodzin w których występują trudności opiekuńczo – wychowawcze. Poradnictwo socjalne w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

ul. Mickiewicza 51

78-540 Kalisz Pomorski

 

wtorki 9:00 – 15:00 (poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i dorosłych)

wtorek (co drugi) 15:00 – 20:00 (grupa dla osób współzależnionych oraz poradnictwo terapeutyczne  dla rodzin z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej) środy 16:00 – 20:00 (poradnictwo psychologiczne dla rodzin i dzieci) czwartki (trzy w miesiącu) 12:00 – 17:00 (poradnictwo terapeutyczne dla osób i rodziny z problemem alkoholowym)

piątki (co drugi) 13:00 – 20:00 (poradnictwo psychologiczne dla rodzin i dzieci) piątki (co drugi) 15:00 – 19:00 (poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i dorosłych)

poniedziałek – piątek od 7:00 – 15:00 (poradnictwo socjalne oraz do 20:00 dyżur telefoniczny Punktu Konsultacyjnego).

pomoc bezpłatna dla mieszkańców gminy

Zgłoszenia osobiste bądź telefoniczne tel. 94 361 73 44, fax 94 361 60 90.

Punkt Konsultacyjny tel. 693415001,.

mgopsk@pocztazeto.pl,

www.bip.opos.kaliszpom.pl,

15

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej

ul. Starogrodzka 9

78-500 Drawsko Pomorskie,

 

poniedziałek – piątek
 w godz. 7:00-15:00

 

mieszkańcy gminy

telefon 94 36 344 21 lub 94 36 344 22

 

Osobiście w siedzibie OPS

Na stronie internetowej mgopsdrawsko.pl w zakładce

Kontakt opieka_drawsko@post.pl

 

16

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

Pomoc specjalna i finansowa

Plac 650 Lecia 1
78 – 520 Złocieniec

 

PRACOWNICY SOCJALNI
przyjmują interesantów
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7:00 do 9:00
czwartek od 7:00 do 15:00

DYŻUR PRACOWNIKA SOCJALNEGO
od poniedziałku do środy oraz piątek od godz. 9:00 -15:00

mieszkańcy gminy

 

94 367 12 48

 

mgops-zlocieniec@wp.pl

 

www.mgops.zlocieniec.pl

17

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku

Pomoc specjalna i finansowa

ul. Pławieńska 3 78- 550 Czaplinek,

 

 

poniedziałek – środa    
7:00 – 15:00

      czwartek       
 7:00 – 16:00

       piątek      
7:00 – 14:00

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach od 8:00 - 11:00, we czwartki dodatkowo od 14:00 - 16:00

mieszkańcy gminy

tel./fax 094 375 57 45,

094 375 45 82

 

www./mgops.czaplinek.ibip.pl/public/

 

mail mgopsczaplinek@wp.pl

18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie

Pomoc specjalna i finansowa

ul. Parkowa 5a

78-530 Wierzchowo

 

od poniedziałku do środy
 7:00 – 15:00
czwartek: 7:00 – 16:00
piątek: 7:00 – 14:00

mieszkańcy gminy

Tel/fax: 94-36-18-376

 

www.gops.wierzchowo.ibip.pl

gopswie@op.pl

19

GMINNE  CENTRUM  PROFILAKTYKI

w Drawsku Pomorskim

 

 

Pomoc dla osób z problemami; przemoc, alkohol

Park Chopina 2,

78-500 Drawsko Pomorskie

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym czynny:

wtorki w godzinach 16.00 - 19.00 –  parter pok. nr 4

czwartki w godzinach 16.00 - 19.00 – parter pok. nr 3

 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie czynny:

środy w godzinach 16.00 - 18.00 - parter pok. nr 4

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób z Problemem Narkotykowym czynny:

poniedziałki w godzinach 15.30 – 18.00 – parter pok. nr 3

wtorki w godzinach 15.15 - 17.15 - parter pok. nr 4

 

Punkt Prowadzenia Oddziaływań Ekukacyjno – Korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie czynny:

piątki w godzinach 15.30 – 17.30 – parter pok. nr 3

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „AMICUS” czynna:

wtorki w godzinach 11.00 - 20.00 –  parter pok. nr 3

środy w godzinach 8.00 - 17.00 - parter pok. nr 3

czwartki w godzinach 9.00 - 16.00 – parter pok.nr 3

mieszkańcy powiatu

726 201 683

www.drawsko.pl/asp/Informacje,Dzialalnosc_spoleczna,Gminne_Centrum_Profilaktyki,Wykaz_organizacji_i_instytucji,80

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

20

POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM

Dla osób bezrobotnych

Aktywizacja zawodowa

ul. Starogrodzka 9
78-500 Drawsko Pomorskie,

FILIA W ZŁOCIEŃCU
ul. Piaskowa 1
78-520 Złocieniec

Godziny Urzędowania
poniedziałek - piątek,
w godz. 7:00 - 15:00

Godziny przyjmowania Klientów:
poniedziałek - piątek, 

              w godz. 8:00 - 14:00

mieszkańcy powiatu

zarejestrowani poszukujący pracy

 

94 36 36 700

 

 

 

 

94 36 71 343

www.drawskopomorskie.praca.gov.pl/urzad/dane-kontaktowe

sekretariat@pupdrawsko.pl

 

zlocieniec@pupdrawsko.pl

 

21

Wojewódzki Urząd Pracy


Dla osób bezrobotnych

Aktywizacja zawodowa

 

ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin

 

 

 

FILIA W Koszalinie

ul. Słowiańska 15a
75-846 Koszalin

 

poniedziałek – piątek
 w godz.  7:30-15:30

 

 

 

 

 

poniedziałek – piątek
  w godz. 7:30-15:30

zarejestrowani poszukujący pracy

 

 

 

 

 

zarejestrowani poszukujący pracy

tel.: (91) 42 56 101
fax: (91) 42 56 103|

 

 

 

 

tel.: (94) 344-50-33
fax: (94) 344-50-30

 sekretariat@wup.pl

 

 

 

 

 

 

 

filia@wup.pl

 

22

 

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są informacje o usługach urzędów pracy

Urząd Pracy.

Ciepła 20 .

15-472 Białystok.

 

 

poniedziałek - piątek

 w godz. 8:00-18:00

 

 

zarejestrowani poszukujący pracy

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

www.zielonalinia.gov.pl

 

kontakt@zielonalinia.gov.pl

23

 Centrum Integracji Społecznej w Złocieńcu - Stowarzyszenie Semafor

 

Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwoju ekonomii społecznej.

ul. Drawska 13
78-520 Złocieniec,

 

 

poniedziałek - piątek

 w godz. 8:00-16:00

zarejestrowani poszukujący pracy

 

94 37 24 279

mcispd@wp.pl

PRAWO  PRACY

24

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy

w Szczecinie

Prawo pracy

ul. Pszczelna 7
71-663 Szczecin

 

poniedziałek - piątek

 w godz. 7:15 - 15:15

Obywatel RP

 

tel. (91) 431 19 30
fax.
(91) 431 19 32

 

www. szczecin.pip.gov.pl/
e-mail:
kancelaria@szczecin.pip.gov.pl

25

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa pracy

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa

poniedziałek - piątek

 w godz. 8:00-16:00

 

Bez zmian udzielane są porady prawne z zakresu prawa pracy, w godzinach od 9.00 do 15.00

Obywatel RP

 

 

 

 

tel. 22 391 82 15 fax. 22 391 82 14

 

801  002 006 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,

459 599 000 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

 kancelaria@gip.pip.gov.pl

PRAWA DZIECKA

26

Rzecznik Praw Dziecka
– dziecięcy telefon zaufania

Prawo dziecka

Biuro RPD

ul. Chocimska 6 ,

 00-791 Warszawa 

poniedziałek - piątek

godz. 8:15-16:15

 

Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

800 121 212

Bezpłatna infolinia

tel.: (22) 583 66 00

 

rpd@brpd.gov.pl

www.brpd.gov.pl

27

Dziecięcy Telefon Zaufania  Rzecznika Praw Dziecka

Ochrona praw dziecka

Bezpłatna infolinia

800 121 212

Telefon i czat internetowy są czynne przez całą dobę, siedem dni
w tygodniu

Obywatel RP

 

Bezpłatna infolinia

800 121 212

rpd@brpd.gov.pl

 

www.brpd.gov.pl

PRAWA PACJENTA

28

 

Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego

 

 

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

poniedziałek – 8.00 – 18.00 (pobieranie biletów na Sali Obsługi w godz. od 8.00 do 17.50)
wtorek – piątek – 8.00 – 16.00 
(pobieranie biletów na Sali Obsługi w godz. od 8.00 do 15.50)

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta

 

kancelaria@nfz-szczecin.pl

29

Delegatura ZOW NFZ 
w Koszalinie

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego

 


ul. Andersa 34
75-626 Koszalin

 

poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
(pobieranie biletów na sali obsługi w godz. od 7.50 do 15.50)

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta

 

koszalin@nfz-szczecin.pl

30

Rzecznik Praw Pacjenta

 

Ochrona praw pacjenta

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.

01-171 Warszawa

 

poniedziałek – piątek
 w godz.  8:00-18:00

 

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

800 190 590

Bezpłatna infolinia

tel: (22) 532 - 82 - 50
fax: (22) 506 - 50 - 64

 

www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl

zapisy na poradę osobistą: rezerwacja@ rpp.gov.pl

31

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

poniedziałek – piątek
 w godz. 8:00-16:00

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

Telefoniczna Informacja Pacjenta
800 190 590

www.nfz.gov.pl

 

KancelariaElektroniczna@nfz.gov.pl

32

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4A

00-503 Warszawa

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
 00-513 Warszawa

poniedziałek – piątek
 w godz. 8:15-16:15

Z porady mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Telefon

538-117-588

sekretariat.bfs@mrips.gov.pl

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

33

Inspektorat ZUS Drawsko Pomorskie

Prawo ubezpieczeń społecznych

78-500 Drawsko Pomorskie , ul. Sikorskiego 30 (do korespondencji)
78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Basztowa 1

Godziny obsługi klientów

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek - piątek  8.00-15.00

 

Mieszkańcy powiatu

Kontakt z COT

(22) 560 16 00

z telefonów stacjonarnych i komórkowych

www.zus.pl

34

KRUS w Drawsku Pomorskim

Prawo ubezpieczeń społecznych

78-500 Drawsko Pomorskie,
ul. Sikorskiego 13-15

 

 

poniedziałek - środa
 w godz. 7:00 – 15:00 
czwartek 7:00 – 16:00
piątek 7:00 – 15:00

Mieszkańcy powiatu

tel. (94) 363 41 03;
fax (94) 363 64 28

drawskopomorskie@krus.gov.pl

www.krus.gov.pl

35

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

 

 

poniedziałek – piątek
w godz. 7:00 – 18:00

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-cot@zus.pl

 

PRAWO PODATKOWE

36

Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim

Prawo podatkowe

ul. Piłsudskiego 35-37
78-500 Drawsko Pomorskie

 

poniedziałki od 8:00 do 18:00,

od wtorku do piątku od 8:00

do 15:00,

po umówieniu wizyty w urzędzie skarbowym

 

Mieszkańcy powiatu

(94) 36 334 31 do 34; (94) 36 36 300
fax. (94) 36 323 68

Krajowa Informacja Skarbowa - tu można uzyskać wszelkie informacje podatkowe i celne:
tel. 801-055-055 (z tel. stacjonarnego) lub 22-33-00-330 (z dowolnego telefonu)

www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

 

mail:us.drawsko.pomorskie@mf.gov.pl

 

37

Krajowa Informacja Podatkowa

 

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

 

 

 

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

poniedziałek - piątek:
w godz. 8:00-18:00

Obywatel RP

tel.: 33 472 79 00

fax: 33 472 79 04

 

 kancelaria.kis@mf.gov.pl

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

38

Rzecznik Finansowy

(Ubezpieczonych)

 

Prawa ubezpieczonych

 

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

 

 

poniedziałek - piątek:
w godz. 8:00-18:00

 

 

poniedziałek - piątek:
w godz. 11:00-15:00

 

 

poniedziałek - piątek:
w godz. 8:00-16:00

 

 

 

 

 

Obywatel RP

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

 

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

 

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

 

Biuro Rzecznika Finansowego informuje, że w związku z koronawirusem COVID-19, zostały uruchomione specjalne numery telefonów i adres e-mail. Można na nie zgłaszać informacje dotyczące zastrzeżeń do działalności instytucji finansowych w związku z epidemią.

 

Infolinia czynna w godzinach 9.00-16.00:

sprawy ubezpieczeniowo-emerytalne 22 333 73 37

sprawy bankowo-kapitałowe 22 333 73 38

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

https://rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.

 

 

 

 

 

 

poradyCOVID@rf.gov.pl pl

INTERWENCJA KRYZYSOWA

39

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiat Drawski

Monitorowanie bezpieczeństwa

Plac Elizy Orzeszkowej 3

78- 500 Drawsko Pomorskie

poniedziałek - piątek:
w godz. 8:00-15:00

 

poniedziałek - piątek:
w godz. 15:00-8:00
(dnia następnego)

 święta i dni wolne od pracy

 

koordynator PCZK  

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

tel. 94 36 30 787

fax. 94 36 30 787

 

 

 

tel. 94 36 301 00

       94 36 301 01

fax. 94 36 320 62

 

tel.  606 930 115

kryzys@powiatdrawski.pl

 

 

 

psk@strażzdrawsko.pl

 

40

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Czaplinek 

Monitorowanie bezpieczeństwa

ul. Rynek 6
78-550 Czaplinek

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00-15:00

 

 

 

 po godzinach pracy

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

 

tel. 94 372 62 13

 

fax. 94 372 62 02

 

665 777 712

 

kryzys@czaplinek.pl

 

 

41

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Drawsko Pomorskie

Monitorowanie bezpieczeństwa

ul. Gen. Sikorskiego 41

 78 – 500 Drawsko Pomorskie

 

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00-15:00

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

tel. 94 344 68 18

 

fax. 94 363 34 85

 

oc-drawsko@list.pl

 

42

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Kalisz Pomorski

Monitorowanie bezpieczeństwa

ul. Wolności 25
78-540 Kalisz Pomorski

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00-15:00

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

tel. 94 361 77 98

 

fax. 94 361 77 98

 

obronacywilna@kaliszpom.pl

 

43

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Złocieniec

Monitorowanie bezpieczeństwa

ul. Stary Rynek 3
78 - 520 Złocieniec  

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00-15:00

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

tel. 94 367 20 22

 

fax. 94 367 16 18

 

um.osp-oc@zlecieniec.pl

 

44

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wierzchowo

Monitorowanie bezpieczeństwa

ul. Długa 29

78-530 Wierzchowo

poniedziałek - piątek
w godz. 7:00-15:00

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

tel. 94 361 88 48

 

fax. 94 361 84 87

 

straz.gminna@wierzchowo.pl

 

45

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

 

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Al. Ujazdowskie 5
00 – 583 Warszawa

24 godziny na dobę przez
 7 dni w tygodniu

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail:

dyzurny@rcb.gov.p

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

poczta@rcb.gov.pl

 

INNE

46

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

poniedziałek

godz. 10:00-18:00

wtorek – piątek

godz. 8:00-16:00

Obywatel RP

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

47

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

 

 

sekretariat czynny w godzinach:
poniedziałek-piątek 8.00 - 16.00

Obywatel RP

infolinia 800 120 002

tel. do sekretariatu 
22 666-10-36
fax: 22 250-63-11

 

 

biuro@niebieskalinia.info

 

niebieskalinia@niebieskalinia.info 

                 

 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA ORAZ NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

link do strony:  https://bip.powiatdrawski.pl/artykul/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-1

Więcej informacji na stronie powiat drawski - kafelka - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

link do strony:  https://www.powiatdrawski.pl/informator/nieodplatna-pomoc-prawna.html

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.