Logo Gminy Wierzchowo

Opłaty i terminy

Urząd Gminy Wierzchowo informuje, że w roku 2024 wysokość opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nie ulega zmianie, tj. wynosi 28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 78,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.

PRZYPOMINAMY

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Od 1 stycznia 2021 r. można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku

Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy WSZYSTKIE BIOODPADY gromadzą w przydomowym kompostowniku zlokalizowanym na terenie nieruchomości. Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady (jest to jednoznaczne z rezygnacją z odbioru brązowego worka).  

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość ulgi wynosi 0,50 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Jeśli, ktoś nie posiada kompostownika nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.

 

Warto pamiętać, że do kompostownika powinny trafiać odpady ogrodowe – tj. rośliny, gałęzie, liście, skoszona trawa czy popiół drzewny oraz obierki z warzyw i owoców, skorupki jaj i resztki jedzenia pochodzenia roślinnego