Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
słonecznie
13°C
Powróć do: Samorząd

Struktura organizacyjna urzędu

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

1. Kierownictwo Urzędu, w skład którego wchodzą:

 • Wójt,
 • Sekretarz,
 • Skarbnik.

2. Referaty:

 • Finansów i Budżetu (FB), w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) stanowisko ds. księgowości dochodów,
b) stanowiska ds. księgowości wydatków,
c) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,

d) stanowisko ds. rachuby płac.

 • Organizacyjny (OR), w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) stanowisko ds. techniczno-kancelaryjnych,
b) stanowisko ds. organizacyjnych i kadr,
c) stanowisko ds. obsługi rady,
d) informatyk.

 • Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (OŚ), w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) Kierownik referatu,
b) stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

 • Urząd Stanu Cywilnego (USC) , w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
b) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

3. Samodzielne stanowiska pracy:

 • strażnik straży gminnej (SG),
 • stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa (GK),
 • stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (GN),
 • stanowisko ds. infrastruktury społecznej (IS),
 • stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy (FZ),

4. Pracownicy, o których mowa w ust. 2 i 3 przy znakowaniu akt sprawy stosują symbole przypisane do ich komórek organizacyjnych. Natomiast pracownicy referatów dodatkowo po znaku sprawy umieszczają symbol prowadzącego (tj. inicjały).

5. Pracownicy obsługi:

 • palacz c.o., pracownik gospodarczy,
 • sprzątaczka.

 

Wójtem Gminy Wierzchowo jest - Jan Szewczyk
tel. 94 361 83 27
e-mail: wojt@wierzchowo.pl

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 • reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem pracowników Urzędu w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi pracownikami w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.
 • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
 • kierowanie zarządzaniem kryzysowym oraz sprawami obronnymi w Gminie.

Sekretarzem Gminy Wierzchowo jest - Tomasz Suchoński
tel. 94 361 88 33
e-mail: wierzchowo@wierzchowo.pl

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 • opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 • opracowywanie projektów zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy,
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie,
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu i poprawy stanu technicznego środków pracy,
 • sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
 • sprawowanie nadzoru nad załatwianiem skarg i wniosków oraz interpelacji i zapytań,
 • prowadzenie książki kontroli w Urzędzie,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem zbioru przepisów gminnych i przepisów ogólnie obowiązujących,
 • dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu,
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 • współdziałanie z radcą prawnym w zakresie sprawowania obsługi prawnej,
 • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Biuletynem Informacji Publicznej,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,
 • kierownictwo i nadzór nad referatem organizacyjnym oraz nad samodzielnymi stanowiskami pracy:
 • stanowisko ds. infrastruktury społecznej,
 • stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
 • pracownicy obsługi.

Skarbnikiem Gminy Wierzchowo jest - Marta Chłopek
tel. 94 361 88 31
e-mail: skarbnik@wierzchowo.pl

Do zadań Skarbnika należy:

 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • przygotowywanie projektu budżetu gminy oraz realizacja budżetu,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 • przekazywanie pracownikom urzędu wytycznych i poleceń dotyczących opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego,
 • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, w tym dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prawidłowego sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
 • kontrola referatu finansów i budżetu oraz podległych jednostek pod względem prawidłowości gospodarowania finansami gminy,
 • kierownictwo i nadzór nad referatem budżetu i finansów.
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Referat finansów
Osoby odpowiedzialne:

Do zadań referatu finansów i budżetu należy:

 • przygotowywanie projektu uchwały budżetowej gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia,
 • opracowywanie planu finansowego Urzędu oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej,
 • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej,
 • przygotowywanie zarządzeń Wójta Gminy dotyczących zmian w budżecie,
 • opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących pożyczek i kredytów długoletnich oraz zaciąganych zobowiązań,
 • przedkładanie Wójtowi Gminy projektów planów finansowych zakładów budżetowych i instytucji kultury do analizy i weryfikacji,
 • czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej w poszczególnych okresach wykonywania budżetu oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
 • okresowe analizowanie wykonania budżetu i opracowywanie materiałów w tym zakresie dla potrzeb Rady Gminy i Wójta Gminy,
 • współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie dotacji na zadania zlecone i własne gminy,
 • sporządzanie bilansów łącznych oraz bilansu jednostki samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz rocznego opisowego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych z realizacji budżetu,
 • prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy z uwzględnieniem rozrachunków z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
 • opracowywanie w części finansowej wniosków o udzielenie pożyczek i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • koordynowanie i regulowanie systemu rachunkowości Urzędu zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów,
 • obsługa finansowo – księgowa Urzędu wraz z prowadzeniem księgowości funduszy celowych,
 • prowadzenie księgowości mienia komunalnego oraz sporządzanie obowiązujących w tym zakresie sprawozdań
 • prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i wykonywania dochodów budżetowych oraz naliczanie i odprowadzanie przedpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczania podatku VAT.
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych w zakresie ustalenia wysokości zobowiązań pieniężnych, a także orzekania w sprawach ulg, umorzeń zobowiązań, odroczeń i rozłożenia na raty należności podatkowych i innych należności,
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej w granicach uprawnień,
 • załatwianie indywidualnych spraw z zakresu zobowiązań podatkowych, skarg, wniosków, wydawanie zaświadczeń,
 • prowadzenie księgowości podatkowej, rozliczanie sołtysów z zainkasowanej gotówki,
 • kontrola prawidłowości składanych deklaracji podatkowych osób prawnych i informacji podatkowych osób fizycznych,
 • zabezpieczanie hipoteczne należności gminy,
 • wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, oraz dokonywanie zmian w podatkach na podstawie składanych deklaracji, informacji oraz zawiadomień,
 • ewidencja księgowa podatków i współpraca z Urzędem Skarbowym w celu egzekucji zaległości podatkowych,
 • realizowanie powszechności opodatkowania poprzez dokonywania kontroli podatkowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących podatków będących dochodem gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • przygotowywanie projektów uchwał określających wysokość stawek podatkowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej podatków,
 • wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji

Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska.
Osoby odpowiedzialne:

Do zadań Referatu ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska należy:

 • podejmowanie czynności mających na celu zapewnianie warunków objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych oraz zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
 • opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • opiniowanie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazywanie sposobu wykonania tej decyzji,
 • wspomaganie działań mających na celu tworzenie i aktualizację „Gminnego Programu Ochrony Środowiska” oraz raportów z jego wykonania,
 • przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 • wydawanie decyzji nakazujących osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • wydawanie decyzji, wstrzymującej użytkowanie instalacji prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska,
 • czynności związane z wdrażaniem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo” oraz eliminacją ze środowiska wyrobów zawierających azbest (w szczególności pokryć dachowych),
 • wspomaganie edukacji ekologicznej oraz działań informacyjnych i zapobiegawczych mających na celu ukształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz redukcję ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych,
 • współpraca z innymi jednostkami przy organizacji imprez związanych z ochroną środowiska,
 • wspieranie działań mających na celu wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii oraz nowych rozwiązań technologicznych,
 • prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 • wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
 • wydawanie decyzji w zakresie wymierzania kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 • nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku, a w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku,
 • wydawanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie Gminy podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,
 • wydawanie decyzji, nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom,
 • zatwierdzanie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną,
 • współdziałanie ze Spółkami Wodnymi przy określaniu potrzeb konserwacji urządzeń melioracyjnych
 • udział w odbiorach robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracyjnych
 • wydawanie decyzji odbierających czasowo zwierzę właścicielowi lub opiekunowi znęcającemu się nad zwierzęciem,
 • wydawanie zezwoleń (cofanie zezwoleń) na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
 • przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń do organu Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,
 • wydawanie opinii w sprawie rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich,
 • współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny,
 • przyjmowanie zawiadomień w sprawie dostrzeżonych objawów chorób zwierząt żyjących wolno,
 • wydawanie opinii w sprawie dzierżawy obwodów łowieckich,
 • prowadzenie mediacji pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu, a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego dla polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania lub w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
 • wydawanie decyzji nakazujących wykonanie zabiegów ochronnych właścicielowi zdegradowanych z jego winy gruntów rolnych oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne,
 • wydawanie opinii w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów na cele rolnicze,
 • opracowywanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń na w/w uprawy
 • nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych, wydawanie nakazów zniszczenia upraw maku lub konopi włóknistych w przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw w sposób niezgodny z przepisami prawa,
 • przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów kwarantannowych,
 • współdziałanie w przeprowadzaniu wyborów do Izb Rolniczych oraz współpraca z Izbami Rolniczymi
 • udział w szacowaniu strat w uprawach rolnych znajdujących się na obszarach gdzie powstały szkody na wskutek suszy, gradobicia, wymarznięcia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, organizowanie pomocy dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi
 • przekazywanie sołtysom i mieszkańcom Gminy informacji otrzymanych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat pozyskiwania funduszy unijnych oraz terminów i tematów prowadzonych szkoleń,
 • współpraca z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa,
 • współpraca ze Strażą Gminną w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, udział w kontrolach, oględzinach i czynnościach sprawdzających w związku z zaistniałymi interwencjami i skargami mieszkańców,
 • opracowywanie projektów i przygotowanie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW),
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Urząd Stanu Cywilnego.
Osoba odpowiedzialna:

 • Anna Wielec - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  tel. 94 361 88 32
  e-mail: usc@wierzchowo.pl
 • Joanna Zyguła - zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  tel. 94 361 88 37
  e-mail: oswiata@wierzchowo.pl

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

 • rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 • sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
 • sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 • przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 • przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego,
 • organizowania uroczystości rodzinnych związanych z jubileuszem pożycia małżeńskiego,
 • przekazywania zmian dotyczących stanu cywilnego dla ewidencji ludności,
 • wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
 • wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
 • prowadzenie ewidencji ludności,
 • przygotowanie i przeprowadzanie poboru do wojska,
 • udzielanie pomocy i informacji organom wojskowym, policji, sądom, prokuraturze z zastosowaniem ustaw o informacjach niejawnych i ochronie danych osobowych,
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami, referendami w zakresie przygotowywania spisów wyborców,
 • planowanie zadań obrony cywilnej,
 • tworzenie formacji obrony cywilnej,
 • prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,
 • prowadzenie spraw: akcji kurierskiej, nakładanie świadczeń na rzecz obrony, stałego dyżuru, odtwarzania ewidencji wojskowej.

Strażnik Straży Gminnej.
Osoba odpowiedzialna: Barbara Gadomska
tel. 94 361 88 48
e-mail: straz.gminna@wierzchowo.pl

Do zakresu działania Strażnika Straży Gminnej należą zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Straży Gminnej w Wierzchowie. Ponadto:

 • prowadzenie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego;
 • przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;
 • realizacja planowania operacyjnego i szkolenia obronnego w gminie;
 • planowanie zadań obrony cywilnej;
 • tworzenie formacji obrony cywilnej;
 • prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej;
 • prowadzenie spraw: akcji kurierskiej, nakładanie świadczeń na rzecz obrony, stałego dyżuru, odtwarzania ewidencji wojskowej.
 • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie;
 • współdziałanie z organizacjami samorządu lekarsko-weterynaryjnego oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt.

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa.
Osoba odpowiedzialna: Paulina Bocheńska
 tel. 94 361 88 38
e-mail: planowanie@wierzchowo.pl

Do zadań stanowiska ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa należy:

 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie opinii urbanistycznych,
 • wydawanie opinii dotyczących lokalizacji inwestycji,
 • udostępnianie do wglądu obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, udzielanie ustnych informacji o przeznaczeniu działek i możliwości ich zagospodarowania,
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
 • przyjmowanie i analiza wniosków w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także - weryfikacja ich spójności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy”,
 • przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie nadzoru urbanistyczno-architektonicznego,
 • organizowanie konserwacji i remontów oświetleń ulicznych, ewidencja punktów świetlnych,
 • rozliczanie opłat za energię elektryczną wykorzystaną do oświetlenia dróg na terenie Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych,
 • wyrażanie zgody na wejścia w teren (gminne zasoby nieruchomości),
 • realizacja zadań przypisanych wójtowi wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 • podejmowanie działań w celu pozyskania środków pomocowych z zewnątrz na realizację zadań gminy.

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Krawczak
tel. 94 361 88 36
e-mail:nieruchomosci@wierzchowo.pl

Do zadań stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami należy:

 • tworzenie, gospodarowanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki,
 • zbywanie, zamiana, zrzeczenie się, oddawanie w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenie lub oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących zasób mienia gminnego, sporządzanie umów w tym zakresie,
 • ewidencjonowanie gminnego zasobu nieruchomości,
 • zapewnianie wyceny tych nieruchomości,
 • sporządzanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości lub oddawanie w wieczyste użytkowanie,
 • wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
 • zbywanie lokali na rzecz najemców i ustalanie na ich rzecz wspólnoty użytkowania wieczystego gruntów,
 • ustanawianie i wygaszanie służebności gruntowych i innych praw na nieruchomościach gminnych,
 • ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych oddanych w wieczyste użytkowanie,
 • wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
 • prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla gruntów stanowiących własność Gminy,
 • prowadzenie postępowania w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości, w celu ustalenia przebiegu ich granic poprzez położenie gruntów i linii granicznych,
 • ustalanie i wypłacanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na własność Gminy na podstawie decyzji o podziale nieruchomości,
 • wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem postępowania w sprawie scalania i wymiany gruntów,
 • przygotowywanie projektów statutów wspólnot gruntowych,
 • zbywanie, zamiana, przeznaczanie na cele publiczne wspólnot gruntowych,
 • organizowanie pracy komisji inwentaryzacyjnych mienia gminnego do celów komunalizacji,
 • nabywanie nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie art. 28 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • współpraca z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych,
 • prowadzenie rejestru najemców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób Gminy,
 • utrzymywanie budynków i mieszkań na poziomie umożliwiającym zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, organizowanie bieżącego przeglądu technicznego lokali, ustalanie niezbędnych prac remontowych,
 • sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • organizowanie przetargów na wynajem lokali użytkowych,
 • przyjmowanie podań od osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, kompletowanie niezbędnych dokumentów,
 • koordynowanie spraw związanych z ustaleniem i stosowaniem czynszu za lokale mieszkalne,
 • opracowywanie propozycji do budżetu Gminy w zakresie zadań lokalowego zasobu Gminy,
 • opracowywanie projektów zasad gospodarowania lokalowym zasobem Gminy,
 • opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 • prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących okresu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym,
 • opiniowanie projektów podziałów działek pod względem ich zgodności z ustaleniami planu przestrzennego zagospodarowania Gminy lub decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Referat organizacyjny
Osoby odpowiedzialne:

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

 • zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu,
 • zapewnienie obsługi Rady Gmin, a w szczególności:
 • podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady Gminy sprawne kierowanie pracą Rady,
 • wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami Rady i posiedzeniami Komisji,
 • przekazywanie radnym materiałów informacyjnych poddawanych pod obrady Rady i Komisji,
 • obsługa organizacyjna i kancelaryjna posiedzeń Rady i Komisji,
 • opracowywanie, przy współudziale Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji, planów pracy oraz udzielanie pomocy w ich realizacji,
 • udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu mandatu radnego,
 • prowadzenie rejestru uchwał, wniosków Komisji i radnych,
 • prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego
 • wdrażanie uchwał Rady Gminy, przygotowanie informacji z realizacji uchwał i wniosków podjętych na Sesjach Rady Gminy oraz nadzór nad ich realizacją,
 • ogłaszanie poprzez obwieszczenia treści podejmowanych uchwał,
 • przygotowywanie i organizowanie korespondencji zewnętrznej Rady,
 • wykonywanie czynności w zakresie archiwizowania dokumentów Rady,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy dokumentacji kadrowej związanej z czynnościami z zakresu prawa pracy pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy,
 • naliczanie wynagrodzeń pracownikom Urzędu i pracownikom interwencyjnym,
 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników w ramach stosunku pracy osób fizycznych, z którymi Urząd zawiera umowy cywilno prawne,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu wynagrodzeń odnośnie:
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • składek ZUS,
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizowanie prac interwencyjnych, publicznych dla osób bezrobotnych z terenu Gminy oraz organizowanie kontroli realizacji pracy wykonywanej przez bezrobotnych, współpraca w tym zakresie z sołtysami,
 • organizowanie badań profilaktycznych pracowników szczególnie badań lekarskich wstępnych i okresowych
 • prowadzenie archiwum zakładowego oraz nadzorowanie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • organizowanie załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,
 • zapewnienie prawidłowej obsługi mieszkańców przez Urząd,
 • wykonywanie wyznaczonych zadań z zakresu wyborów, referendów,
 • organizowanie i prowadzenie działalności socjalno-bytowej dla pracowników urzędu i ich rodzin oraz emerytów i rencistów,
 • prowadzenie sekretariatu urzędu i dziennika korespondencji urzędowej,
 • wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zapewnieniem należytego stanu technicznego sprzętu, maszyn i urządzeń oraz zakupem materiałów biurowych, środków czystości, prowadzenie magazynu materiałowego, ubezpieczenia, ewidencji i nadzoru majątku urzędu,
 • zapewnienie czystości i porządku w pomieszczeniach urzędu, zapewnienie należytego funkcjonowania urządzeń, instalacji oraz bieżąca konserwacja.
 • prenumerata wydawnictw naukowych, dzienników i czasopism,
 • rejestr pieczątek, zamawianie pieczęci a także dokonywanie likwidacji nieaktualnych i zużytych,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy , a w szczególności:
 • organizowania ochrony informacji niejawnych prowadzenie kancelarii tajnej bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • klasyfikowania informacji niejawnych,
 • udostępniania informacji niejawnych, egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • realizowanie zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, podlegającego bezpośrednio Wójtowi. Zakres zadań Pełnomocnika obejmuje:
 • zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • prowadzanie postępowania sprawdzającego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy określonych w ?Wykazie osób mających dostęp do informacji niejawnych?
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych
 • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych
 • zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji
 • okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • obsługa samorządu mieszkańców, a w szczególności:
 • prowadzenie zbiorów protokołów zebrań wiejskich i rad sołeckich, a także rejestru uchwał tych organów,
 • informowanie Wójta o treści projektów uchwal i podjętych uchwałach
 • ustalanie harmonogramu zebrań wiejskich oraz zapewnianie udziału w nich przedstawicieli organów, zgodnie z tematyką zebrania,
 • współpraca z sołtysami wsi, organizowanie pomocy w zakresie realizacji statutowych zadań,
 • aktualizowanie statutów sołectw, przedkładanie Wójtowi projektu zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • organizowanie konsultacji społecznych zarządzonych przez Radę oraz wykonywanie czynności związanych z kompetencjami Rady dotyczącymi przeprowadzania referendów,
 • prowadzenie spraw związanych z informatyzacją urzędu, w szczególności:
 • sporządzenie strony internetowej Gminy i wprowadzanie bieżącej informacji z działalności Gminy, umieszczanie ogłoszeń, obwieszczeń itp.
 • systematyczne wprowadzanie danych do BIP według obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 • nadzór nad przeglądami i konserwacjami systemów służących do przetwarzania danych osobowych, systemem komunikacji w sieci komputerowej,
 • nadzór nad naprawami konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych,
 • prowadzenie ewidencji urządzeń oraz programów komputerowych,
 • prowadzenie analizy w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w komputery
 • wykonywanie czynności związanych ze sprawdzaniem systemu pod kątem obecności wirusów komputerowych,
 • nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu,
 • współdziałanie przy opracowywaniu i monitorowaniu zabezpieczeń zbiorów danych osobowych,
 • podejmowanie natychmiastowych działań zabezpieczających stan systemu informatycznego w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zabezpieczeń systemu informatycznego lub informacji o zmianach działania programu lub urządzeń wskazujących na naruszenie bezpieczeństwa danych,
 • bieżąca analiza ofert rynku programów komputerowych dla samorządu gminnego pod kątem przydatności ich dla pracy merytorycznej Urzędu Gminy,
 • świadczenie pomocy merytorycznej pracownikom Urzędu Gminy w zakresie wprowadzania nowych programów komputerowych, bieżącego ich funkcjonowania oraz stałej aktualizacji dostosowując do aktualnych wymagań,
 • prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,
 • prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ponadto pracownik ds. techniczno-kancelaryjnych pełni funkcję Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych i podlega w tych sprawach bezpośrednio Wójtowi. Zakres zadań pełnomocnika obejmuje:
 • zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • prowadzenie postępowania sprawdzającego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy określonych w "Wykazie osób mających dostęp do informacji niejawnych",
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
 • zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
 • okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji, szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Stanowisko ds. infrastruktury społecznej
Osoba odpowiedzialna: Zyguła Joanna
tel: 94 361 88 37
e-mail: oswiata@wierzchowo.pl

Do stanowiska ds. infrastruktury społecznej należy:

 • prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy z zakresu oświaty i ochrony zdrowia, a w szczególności dotyczących:
 • tworzenia, prowadzenia i likwidacji szkół, przedszkoli i jednostek opieki zdrowotnej,
 • koordynacji transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół,
 • ustalania, w porozumieniu z kuratorem oświaty, planu sieci szkół i przedszkoli oraz granic ich obwodów,
 • prowadzenia spraw dotyczących pozyskiwania środków na działalność przedszkoli, szkół i jednostek opieki zdrowotnej,
 • organizowania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola,
 • współpracy z nadzorem pedagogicznym, radami pedagogicznymi i podmiotami zapewniającymi podstawową opiekę medyczną na terenie gminy,
 • współpracy z branżowymi związkami zawodowymi szkół.
 • prowadzenie spraw z zakresu lokalnego rynku pracy, a w szczególności dotyczących:
 • badania poziomu stanu bezrobocia i zatrudnienia w gminie,
 • współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie udzielania informacji,
 • analizy przyczyn wzrostu stanu bezrobocia lub jego spadku,
 • analizy nakładów przeznaczonych na walkę z bezrobociem,
 • analizy możliwości tworzenia nowych miejsc pracy,

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
Osoba odpowiedzialna: Renata Borowczyk
tel: 94 361 88 46
e-mail: promocja@wierzchowo.pl

Do zadań stanowiska ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy należy:

 • inicjowanie, planowanie, koordynowanie, monitorowanie i rozliczanie przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej oraz poza budżetowych źródeł finansowania ? przygotowywanie wniosków w tym zakresie,
 • sporządzanie bieżących informacji dotyczących możliwości pozyskania przez Gminę dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji,
 • sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków pomocowych,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej, współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Wierzchowo,
 • współpraca z Urzędem Marszałkowskim i innymi podmiotami w zakresie przygotowania projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych, koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów w ramach funduszy strukturalnych oraz programów pomocowych.
 • promocja gminy w szczególności:
 • opracowywanie, aktualizowanie i promowanie oferty gospodarczej i turystycznej gminy,
 • inicjowanie i współuczestnictwo w organizacji wystaw, targów i giełd,
 • koordynacja spraw związanych ze współpracą z zagranicą,
 • współdziałanie z instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną i sportową,
 • udział w imprezach organizowanych na terenie gminy, prowadzenie kroniki gminnej oraz innych opracowań o gminie,
 • bieżące aktualizowanie strony internetowej Gminy Wierzchowo.
 • realizacja zadań przypisanych do realizacji wójtowi gminy, a wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.